Obchodní podmínky ShowTip s.r.o

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti ShowTip s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2A, Holešovice (Praha 7), 170 00, IČO: 19496371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 387420/MSPH („Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a fyzickou osobou („Uživatel“).

Předmětem činnosti Provozovatele je poskytování služby ve formě členství („Členství“) na základě registrace prostřednictvím sociální sítě Telegram („Telegram“), po níž je Uživateli Provozovatelem zpřístupněna uzavřená skupina, prostřednictvím které jsou Provozovatelem poskytovány tipy na sportovní zápasy („Služby“), a to přímo na Telegramu, za cenu stanovenou u konkrétního typu Členství dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek.

Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat.

Technické podmínky Služeb jsou uvedeny na webových stránkách Telegramu

https://telegram.org/faq (https://telegram.org/faq).

2. Registrace uživatele

Registrace Uživatele k Členství („Registrace“) probíhá distančním způsobem prostřednictvím chatbotu Provozovatele na Telegramu („Chatbot“), do nějž je Uživatel přesměrován z webové stránky https://www.showtip.cz/.

Uživatel na Telegramu klikne na tlačítko „Start“ či zadá “/start” a následně Chatbot vygeneruje Uživateli nabídku Členství. Po výběru typu Členství klikne Uživatel na tlačítko „Zaplatit“ či “Pay” a poté na tlačítko „Odebírat“ a bude přesměrován do platební brány třetí strany Stripe („Stripe“), kde Uživatel vyplní způsob platby a požadované údaje a klikne na tlačítko „Předplatit“. Uživatel získá přístup ke Službám na Telegramu kliknutím na tlačítko „Připojit se do kanálu [VYBRANÝ TYP ČLENSTVÍ]“ a následně na tlačítko „Připojit se“. Tím je Registrace provedena a Smlouva uzavřena.

Provedením Registrace Uživatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení Registrace, a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami před Registrací seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou Uživateli kdykoli dostupné na této adrese: https://showtip.cz/).

Před provedením Registrace je Uživatel povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů a případně je změnit. Údaje uvedené v rámci Registrace je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v rámci Registrace jsou ze strany Provozovatele považovány za správné.

Registraci je oprávněna provést pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Členství třetím osobám.

Uživatel může Členství kdykoliv zrušit a Smlouvu ukončit kliknutím na tlačítko „Zrušit předplatné“ v rámci Chatbotu. Uživatel bere výslovně na vědomí, že zrušením Členství ztrácí přístup ke Službám.

V případě, že Uživatel nezruší Členství a Smlouvu neukončí ve smyslu čl. 8 nebo od Smlouvy neodstoupí, dojde po konci doby trvání Členství dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek k automatickému prodloužení doby trvání Členství a Smlouvy za stejných podmínek a o stejnou dobu trvání. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s automatickým prodlužováním doby trvání Členství a Smlouvy, vč. mechanizmu automatické úhrady dle čl. 4.

Uživatel bere na vědomí, že Stripe poskytne Provozovateli e-mailovou adresu Uživatele, kterou bude Provozovatel používat pro komunikaci s Uživatelem.

3. Členství a služby

Uživatel má v rámci Registrace na výběr z následujících typů Členství nabízených Provozovatelem:

JEDNOTNÝ TIKET („Členství Jednotný Tiket“);

ALL IN ONE („Členství All in One“);

REVOLUTIO („Členství Revolutio“).

Členství Jednotný Tiket je Uživateli Provozovatelem poskytováno za cenu 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) na dobu dvou měsíců, od okamžiku předplacení. Služby v rámci Členství Jednotný Tiket jsou poskytovány výhradně prostřednictvím Telegramu a obsahují toliko jednorázové poskytnutí informace.

Členství All in One je Uživateli Provozovatelem poskytováno za cenu 2000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na dobu třiceti (30) kalendářních dnů, od okamžiku předplacení. Služby v rámci Členství All in One jsou poskytovány výhradně prostřednictvím Telegramu tak, že zpravidla každý jeden (1) pracovní den je poskytnuta Členovi právě jedna informace. Prodlení mezi informacemi není v pracovních dnech větší než třicet šest (36) hodin.

Členství Revolutio je Uživateli Provozovatelem poskytováno za cenu 27.000 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc korun českých). Služby v rámci Členství Revolutio jsou poskytovány výhradně prostřednictvím Telegramu a obsahují právě deset (10) průběžně zaslaných informací. Rozdíl mezi zasláním první (1) a poslední desáté (10) informace nepřesáhne 270 dní. Členství Revolutio poskytnutím desáté (10) informace končí, není-li opět obnoveno. Prokáží-li se následně tři (3) či více informací v rámci Služby poskytnuté, jako nesouladné se skutečností, členství Revolutio tímto okamžikem, kterým je zpravidla sdělení od Uživatele, končí a Provozovatel vrátí cenu podle věty první Uživateli, a to nejpozději do 60 dnů; provozovatel vrátí cenu podle věty první s odečteným poplatkem platební brány, který nepřesáhne 4 % z ceny podle věty první, Uživatel se zavazuje rozdíl mezi cenou podle věty první a rozdílem vzniklým odečteným poplatkem platební brány po Provozovateli nevyžadovat a Provozovatel není povinen uživateli danou částku nahrazovat.

Ceny za Členství dle čl. 3 („Cena“) těchto Obchodních podmínek jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Členství i rozsah poskytovaných Služeb v rámci Členství, jakož i Ceny, a rozšiřovat nabídku Členství nad rámec Členství uvedených v čl. 3.

Služby, zejm. tipy (informace) na sportovní utkání v rámci Služby poskytnuté, mají pouze doporučující charakter a Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, která Uživateli vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, využitím Služeb dle těchto Obchodních podmínek.

Je na úvaze každého Uživatele, zda a jakým způsobem informace poskytnuté v rámci Služby využije. Provozovatel výslovně prohlašuje, že nepřijímá od Uživatele peníze do hazardní hry a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na Webu. O změně ceníku bude Provozovatel informovat v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech Členství Uživateli neposkytnout, a to zejména v případě, kdy byly na Webu omylem uvedeny zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o Členství a Ceně. Provozovatel se zavazuje v takovýchto případech vrátit Uživateli finanční částku uhrazenou na základě Smlouvy.

Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že Web slouží pouze jako informační platforma týkající se Členství a že Služby jsou poskytovány pouze prostřednictvím Telegramu. Uživatel bere na vědomí, že Služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména v souvislosti s překážkami na straně třetích stran a v souvislosti s nedostupností nebo nefunkčností Telegramu nebo Stripe, za což Provozovatel neodpovídá.

4. Platební podmínky

Uživatel je Provozovateli povinen za poskytnutí Členství uhradit Cenu dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek.

Cenu hradí Uživatel při Registraci prostřednictvím Stripe. Uživatel bere na vědomí, že zakoupením Členství prostřednictvím Stripe se na něj kromě Smlouvy a Obchodních podmínek vztahují i podmínky pro využívání Stripe.

Cena je splatná současně s provedením Registrace, není-li výslovně uvedeno jinak. Závazek Uživatele uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele. Dojde-li k automatickému prodloužení doby Členství a Smlouvy ve smyslu čl. 9 těchto Obchodních podmínek, jsou prostřednictvím Stripe automaticky prováděny opakované platby k úhradě Ceny. Cena za období, na něž se Smlouva automaticky prodloužila, je splatná dnem, ke kterému došlo k automatickému prodloužení Členství a Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s automatickým prováděním opakovaných plateb Ceny prostřednictvím Stripe.

5. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“)).

Případné reklamace může Uživatel uplatnit prostřednictvím e-mailu: podpora@showtip.cz. Reklamaci je Provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí Uživatele o způsobu vyřízení reklamace. Pokud Provozovatel ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení Uživatele, je Uživatel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.

Provozovatel je povinen vydat Uživateli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Uživatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje a kontaktní údaje Uživatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Uživatel bere na vědomí, že nedokonalost poskytnutých Služeb, resp. nižší míra úspěšnosti, než Uživatel očekával, nelze s ohledem na charakter Služeb, který je pouze informativní a doporučující, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Služby mají výhradně doporučující charakter, přičemž Provozovatel neposkytuje žádnou garanci za Služby, resp. naplnění poskytovaných tipů ve vztahu ke konkrétní sportovní události.

6. Odstoupení od Smlouvy

Provozovatel je povinen vydat Uživateli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Uživatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje a kontaktní údaje Uživatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Uživatel bere na vědomí, že nedokonalost poskytnutých Služeb, resp. nižší míra úspěšnosti, než Uživatel očekával, nelze s ohledem na charakter Služeb, který je pouze informativní a doporučující, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Služby mají výhradně doporučující charakter, přičemž Provozovatel neposkytuje žádnou garanci za Služby, kromě balíčku Revolutio, resp. naplnění poskytovaných tipů ve vztahu ke konkrétní sportovní události.

Ve smyslu § 1834 Občanského zákoníku tímto Provozovatel dává Uživateli výslovně na vědomí, že odstoupí-li Uživatel od Smlouvy a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti Uživatele začal před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Uživatel Provozovateli část sjednané Ceny úměrnou rozsahu poskytnutého plnění do doby, než Provozovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, resp. že Provozovatel Uživateli vrátí pouze úměrnou část zaplacené Ceny.

Umožňuje-li to technické nastavení, tak zaškrtnutím souhlasu před dokončením registrace uděluje Uživatel souhlas s plněním Smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 6 těchto Obchodních podmínek.

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Uživatel v jejím průběhu odešle Provozovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od Smlouvy Uživatelem dle tohoto čl. 6 vrátí Provozovatel Uživateli peněžní prostředky, tj. Cenu (její poměrnou část), přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.

Uživatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v zákonem stanovených případech a zejména, nikoliv však výlučně, jestliže:

Provozovatel neposkytuje Služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami;

Uživatel poruší jinou svoji povinnost dle Smlouvy anebo Obchodních podmínek podstatným způsobem.

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v zákonem stanovených případech a zejména, nikoliv však výlučně, jestliže:

Provozovateli v důsledku porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek Uživatelem vznikne jakákoli újma;

Uživatel poruší svoji povinnost dle čl. 7 těchto Obchodních podmínek;

Uživatel poruší jinou svoji povinnost dle Smlouvy anebo Obchodních podmínek podstatným způsobem.

7. Další práva a povinnosti od Smlouvy

Uživatel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené Členství hodlá využít.

Uživatel se zavazuje, že Služby využije pouze pro svoji osobní potřebu, a nebude v rámci Služby získané informace dále rozšiřovat, zpřístupňovat ani jinak poskytovat třetím osobám, a to ani bezplatně. Stejně tak Uživatel není oprávněn poskytovat třetí osobě přístup ke Členství.

Vyřizování stížností zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy podpora@showtip.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Provozovatel na elektronickou adresu Uživatele získanou ze Stripe. 

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze Smlouvy s Provozovatelem v souladu s § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz (http://www.coi.cz)). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Uživatele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Žádné z ustanovení tohoto čl. 7 nevylučuje možnost Uživatele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Smluvní strany berou na vědomí, že poruší-li kterákoliv smluvní strana povinnost ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, nahradí škodu z toho vzniklou druhé smluvní straně.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel za účelem plnění Smlouvy zpracovává osobní údaje Uživatele, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Správcem osobních údajů je Provozovatel. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které Uživatel poskytne při uzavírání Smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s Provozovatelem.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce. Za podmínek stanovených v nařízení 2016/679/EU máte právo na námitku, právo na přístup ke zpracovávaným údajům, právo na výmaz, právo na opravu či omezení zpracování.

Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na zařízení Uživatele, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na Webu.

9. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel se zavazuje a je oprávněn nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Obchodními podmínkami jako celkem.

Smlouva není Provozovatelem archivována a nemůže k ní tak umožnit Uživateli přístup.

Aktuální kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny na Webu.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2023.